Untitled Document
"CIASTECZKOWA" POLITYKA KLUBU SNU
ciasteczko.jpegPrzez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w domenie klubsnu.pl („Serwis”) wyrażana jest zgoda na instalację ciasteczek na urządzeniu końcowym osoby logującej się do Serwisu („Użytkownik”) oraz wykorzystywanie ciasteczek przez Klub SNU zgodnie z niniejszą Polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Klub SNU ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. O celu używania ciasteczek przez Klub SNU dowiesz się więcej tutaj.

S T A T U T

S T A T U T
 
KLUBU SPORTOWEGO SZKOŁY SIÓSTR NIEPOKALNEK  
„URSYNÓW WARSZAWA”
 
 
ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek „Ursynów Warszawa”                     i jest zwane dalej „Klubem”. Klub posługuje się skrótem: Klub SNU.
§2
Klub jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie. Działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym statutem.
§3
Klub działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Klubu jest miasto stołeczne Warszawa.
§4
Klub jest stowarzyszeniem wpisanym do ewidencji i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§5
Klub używa pieczęci z napisem: Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek „Ursynów Warszawa”.
 
ROZDZIAŁ II - CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§6
Celem Klubu jest:
 1. organizowanie, rozwijanie oraz upowszechnianie różnych form kultury fizycznej i sportu, propagowanie idei fair play w sporcie oraz stwarzanie warunków i zabezpieczenie niezbędnych środków do realizacji podstawowego celu działalności,
 2. podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności sportowo-obronnych, popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży sportów obronnych,
 3. działalność wspomagającą rozwój i integrację wspólnot i społeczności lokalnych umożliwienie mieszkańcom uczestnictwa w wydarzeniach sportowych, jako alternatywna forma  spędzania czasu wolnego,
 4. kompleksowe zagospodarowanie czasu wolnego, organizacja wyjazdowego
  i stacjonarnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk o charakterze wychowawczym, krajoznawczym, edukacyjnym i rekreacyjnym.
§7
 1. Klub realizuje swoje cele poprzez:
 1. Organizowanie i prowadzenie szkolenia stacjonarnego, organizacja zgrupowań, obozów oraz udział we współzawodnictwie sportowym w różnych kategoriach wiekowych.
 2. Organizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych oraz rekreacyjnych, lokalnych krajowych i międzynarodowych, organizacja turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, organizacja festynów promujących zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną, organizacja amatorskich turniejów i cyklicznych rozgrywek dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu oraz innych form aktywności fizycznej.
 3. Organizowanie i udział drużyn, w różnych kategoriach wiekowych, w rozgrywkach sportowych prowadzonych przez powołane do tego celu organizacje i związki sportowe – krajowe i zagraniczne.
 4. Popularyzowanie idei fair play w sporcie w oparciu o wartości chrześcijańskie.
 5. Popularyzację i propagowanie we wszystkich dostępnych formach kultury fizycznej.
 6. Zapewnianie odpowiednich warunków do uprawiania sportu poprzez zabezpieczenie i racjonalne wykorzystywanie: środków finansowych, kadry szkoleniowej, obiektów i urządzeń sportowych, sprzętu, materiałów szkoleniowych itp.
 7. Prowadzenie zajęć o charakterze sportowym i sportowo-obronnym (w tym: kursy sprawnościowe, zawody, mistrzostwa, szkolenia).
 8. Organizowanie cyklicznych zajęć pozalekcyjnych zagospodarowujących czas wolny poprzez realizację zajęć specjalistycznych, warsztatów tematycznych, zajęć rekreacyjno-sportowych  w ramach stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku.
 9. Współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej i osobami fizycznymi, a także szkołami i innymi organizacjami sportowymi i społecznymi w celu zapewnienia właściwych warunków do uprawiania sportu.
 1. Cele Klubu są realizowane poprzez odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
§8
Klub współpracuje z organami administracji państwowej, samorządowej i osobami fizycznymi, oraz prawnymi zgodnie z obowiązującym prawem.
§9
Klub nie prowadzi działalności gospodarczej a cały uzyskany dochód przeznacza na działalność statutową.
§ 10
Klub  może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków i organizacji sportowych.
 
ROZDZIAŁ III - CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 
§11
Członkowie Klubu mogą mieć status:
 1. członka zwyczajnego,
 2. członka wspierającego,
 3. członka honorowego.
 
§12
 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,
 2. Członkostwo zwyczajne nabywa się poprzez przyjęcie przez Zarząd Klubu w poczet członków na podstawie pisemnej deklaracji zgłoszonej przez kandydata i po opłaceniu ustalonej składki.
§13
 1. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby prawne i fizyczne, krajowe i zagraniczne, które zadeklarują chęć wspierania działań Klubu poprzez udzielanie pomocy finansowej czy materialnej w innej formie.
 2. Członkostwo wspierające nabywa się poprzez przyjęcie przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji zgłoszonej przez kandydata.
 3. Członkowie wspierający są obowiązani do przestrzegania statutu i uchwał władz oraz regularnego spełniania na rzecz Klubu zadeklarowanych w deklaracji członkowskiej świadczeń.
 
§14
 1. Członkami honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla Klubu i rozwoju sportu.
 2. Godność członka honorowego Klubu nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 3. Członkowie honorowi są obowiązani do przestrzegania statutu i uchwał władz Klubu.
§15
Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo do:
 1. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym oraz wybierania oraz bycia wybieranym do władz Klubu,.
 2. Oceniania władz i wysuwania pod ich adresem wniosków i postulatów.
 3. Reprezentowania Klubu w imprezach i rozgrywkach sportowych.
 4. Noszenia odznaki i stroju sportowego w barwach Klubu.
 5. Korzystania z obiektów i urządzeń sportowych na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu.
 6. Udziału w szkoleniach i zajęciach organizowanych przez Klub.
§16
Członkowie zwyczajni Klubu  są zobowiązani do:
 1. Przestrzegania postanowień statutu, uchwał oraz regulaminów wewnętrznych Klubu.
 2. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej na dany rok przez Zarząd Klubu.
 3. Czynnego udziału w pracach i działalności Klubu.
 4. Godnego reprezentowania Klubu i jego barw.
 5. Dążenia do stałego podnoszenia poziomu sportowego poprzez maksymalne zaangażowanie w zajęciach szkoleniowych i zawodach sportowych, według indywidualnych możliwości członków,
 6. Chronienia własności Klubu i zwalczanie przejawów marnotrawstwa i niegospodarności.
 7. Uregulowania należności z tytułu składek przy rezygnacji z członkostwa w Klubie.
 8. Propagowania i popularyzowania kultury fizycznej.
 
§17
Członkowie wspierający i honorowi uczestniczą w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym, przy czym członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.
 
§18
 1. Członkostwo Klubu ustaje wskutek:
 1. Zgłoszenia do Zarządu Klubu pisemnej rezygnacji z członkostwa w Klubie,
 2. Śmierci członka Klubu lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,
 3. Rozwiązania Klubu,
 4. Wykluczenia uchwałą Zarządu, które może nastąpić w przypadku:
  1. popełnienia czynów niegodnych członka Klubu,
  2. nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
  3. nieopłacenia składek członkowskich (przez okres trzech miesięcy).
 1. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Klubu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.
 
§19
Członkowie Klubu mogą być wyróżniani i nagradzani wg zasad i regulaminów uchwalonych przez Zarząd Klubu, a zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 
§20
 1. Za nieprzestrzeganie statutu, uchwał, regulaminów i zarządzeń władz Klubu na członków mogą być nakładane kary dyscyplinarne:
 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. zawieszenia udziału w działalności Klubu na okres do  3 miesięcy,
 4. wykluczenia (zgodnie z  § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu).
 
 1. Uchwały w sprawie kar dyscyplinarnych podejmuje Zarząd Klubu i przysługuje od nich odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od otrzymania uchwały.
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ IV – WŁADZE KLUBU
 
§21
 1. Władzami Klubu są:
 2. Walne Zebranie Członków,
 3. Zarząd,
 4. Komisja Rewizyjna.
 5. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata
 6. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
§22
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 
§23
 
 1. Sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się co trzy lata.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się raz na rok.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Klubu powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania. Zamieszczenie komunikatu na tablicy informacyjnej w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej Klubu powoduje, iż zawiadomienie uznaje się za prawidłowe pod warunkiem dotrzymania terminu.
 
§24
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:
  1. przez Zarząd - z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu w terminie do trzech miesięcy od daty uchwały lub zgłoszenia wniosku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami dla których zostało zwołane.
§25
Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania członków lub w drugim terminie niezależnie od liczby członków w nim uczestniczących, jeżeli wszyscy członkowie Klubu zostali o terminie zebrania powiadomieni w sposób prawidłowy.
 
§26
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
 1. Dokonywanie oceny działalności Klubu i jego władz.
 2. Uchwalenie zmian w statucie.
 3. Nadawanie tytułu Honorowego Członka Klubu.
 4. Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu i rozpatrywanie wniosków Komisji  Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 6. Podejmowanie uchwał o zakupie i zbyciu nieruchomości.
 7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu.
 8. Uchwalanie regulaminów wyborów do władz Klubu.
 9. Rozpatrywanie odwołań członków Klubu od uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczenia z Klubu.
 10. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa kompetencji władz Klubu.
§27
O ile status nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.
§28
 1. Zarząd Klubu składa się z 3-5 osób, wybieranych przez Walne Zebranie, które spośród siebie wybierają:
- Prezesa Zarządu,
- 2-4 Wiceprezesów Zarządu.
 1. Liczbę członków Zarządu na daną kadencję każdorazowo określa Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd Klubu wybierany jest przez Walne Zebranie Członków. Do Zarządu Klubu w trakcie trwania jego kadencji na miejsce członków, którzy ustąpili mogą wejść nowi członkowie, których wyboru dokonuje Zarząd Klubu w liczbie nie większej niż 1/3 składu wybranego przez Walne Zebranie Członków.
 3. Zasady pracy Zarządu Klubu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
§29
 1. Zarząd zbiera się na posiedzeniach w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu.
 2. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków, w tym Prezesa Zarządu.
 
§30
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
 1. Reprezentowanie interesów Klubu oraz działanie w jego imieniu.
 2. Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu.
 3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 4. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 5. Zwoływanie posiedzeń Zarządu Klubu.
 6. Przyjmowanie i wykluczanie członków.
 7. Ustalanie i zatwierdzanie wysokości składek członkowskich.
 8. Opracowywanie i wdrażanie regulaminów i instrukcji związanych z funkcjonowaniem Klubu.
 9. Prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej Klubu.
 10.  Zarządzanie majątkiem, zawieraniu umów, podpisywanie porozumień oraz zaciąganie zobowiązań w oparciu o posiadane przez Klub środki finansowe.
 11. Wyróżnianie, nagradzanie i karanie członków Klubu i uchwalanie stosownych regulaminów w powyższych sprawach.
 12. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Klubu o nadanie tytułu Honorowego Członka Klubu.
 13. Powołanie biura do obsługi Klubu oraz ustalenie regulaminu i zakresu jego działalności.
 14. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników.
 15. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do związków i organizacji sportowych.
 16. Rozstrzyganie sporów w Klubie.
 17. powoływanie i rozwiązywanie sekcji, uchwalanie regulaminów ich działania oraz powoływanie ich kierowników oraz powoływanie organów doradczych Zarządu,
 
§31
Zarząd Klubu składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Klubu.
§32
Organem kontrolnym Klubu jest Komisja Rewizyjna.
 
§33
 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków i składa się z od 2 do 4 osób, które wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo wyboru nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może być większa niż 1/3 składu wybranego przez Walne Zebranie Członków.
 3. Zasady pracy Komisji Rewizyjnej ustala regulamin uchwalony przez Komisję i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
 4. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1)  nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2)  nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3)  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku gdy Komisja Rewizyjna jest dwuosobowa uchwały zapadają jednomyślnie.
 
 
§34
 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Klubu
 2. Komisja Rewizyjna powinna co najmniej raz w roku przeprowadzić kontrolę działalności Klubu i sporządzić protokół z jej wyników, podając go do wiadomości Zarządowi Klubu, żądając wyjaśnień i wykonania wniosków pokontrolnych.
 3. Ze swej działalności Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu Członków i występuje z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 4. Członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 
ROZDZIAŁ V – SEKCJE KLUBU SPORTOWEGO
§ 35
W celu stworzenia członkom Klubu możliwości uprawiania różnych dyscyplin sportowych, Zarząd Klubu powołuje sekcje sportowe. O powołaniu i rozwiązaniu sekcji sportowych decyduje Zarząd Klubu. Od decyzji Zarządu o rozwiązanie sekcji, członkom sekcji przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od otrzymania uchwały.
 
ROZDZIAŁ VI – RADA PROGRAMOWA
 
§ 36
Dla podniesienia rangi, skuteczności i optymalizacji działań Klubu, przy Klubie może być utworzona Rada Programowa.
§ 37
 1. Członkami Rady Programowej mogą być osoby fizyczne i przedstawiciele osób prawnych którzy spełniają jeden z poniższych warunków:
 1. wspierają działalność Klubu i/ lub są członkami wspierającymi,
 2. posiadają bogate doświadczenia na polu zakreślonym celami statutowymi Klubu,
 3. swoją działalnością przyczyniają się do realizacji celów statutowych Klubu,
 4. są znaczące ze względu na swój udział w społeczności lokalnej.
 1. Radę powołuje Zarząd, który także dokonuje zmian w jej składzie oraz uchwala regulamin jej działalności.
 2.  Zmiany w składzie Rady Programowej mogą proponować:
 1. Zarząd Klubu,
 2. Osoby wchodzące w skład Rady Programowej.
 
ROZDZIAŁ VII - MAJĄTEK KLUBU
§ 38
 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości i ruchomości nabyte oraz fundusze Klubu.
 2. Majątek Klubu zwiększają:
 1. wpływy związane z działalnością statutową,
 2. dochody z ofiarności publicznej,
 3. dotacje, darowizny, spadki, zapisy osób prawnych i fizycznych - zarówno rzeczowe jak i finansowe, w złotych polskich lub dewizach, niezależnie od miejsca siedziby lub obywatelstwa darczyńcy,
 4. składki członkowskie,
 
 
§ 39
 1. Majątkiem Klubu dysponuje i zarządza Zarząd Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 2. Zabronione jest:
  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  2. przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków Klubu, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
 
 
§ 40
Do zawierania umów, składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Klubu upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Klubu działający łącznie.
Do występowania w imieniu Klubu w sprawach niemajątkowych upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.
 
ROZDZIAŁ VIII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 41
 1. Zmiany statutu i rozwiązanie Klubu następuję w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu wskazuje likwidatora i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Klubu pozostały po likwidacji.
 3. Likwidator po zakończeniu prac składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie
  z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.
 
 
Partnerzy Klubu SNU
 
 
 
 

Autorskie prawa majątkowe do wszystkich zdjęć zamieszczonych w serwisie Klubu SNU przysługują ich autorom. Autorami zdjęć i filmów w serwisie Klubu SNU są w większości wypadków Rodzice naszych podopiecznych, którzy wyrazili pisemną lub ustną zgodę na wykorzystywanie prac z wizerunkami ich dzieci w celach informacyjnych oraz realizowania przez Klub SNU  celów statutowych. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia lub filmu - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć i filmów pochodzących z serwisu www.klubsnu.pl w celach komercyjnych, w tym reklamowych i marketingowych, jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia lub filmu nie może naruszać dobrego imienia Klubu SNU oraz Szkoły Sióstr Niepokalanek im. Bł. Marceliny Darowskiej na Ursynowie w Warszawie. Korzystająca ze zdjęcia osoba zobowiązana jest we własnym zakresie uzyskać stosowne zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o ile jest ono wymagane przepisami prawa. Klub SNU ani Szkoła  Sióstr Niepokalanek im. Bł. Marceliny Darowskiej na Ursynowie w Warszawie nie ponoszą w takim przypadku odpowiedzialności za rozpowszechnianie wizerunku przez osobę korzystającą ze zdjęcia czy filmu, zarówno wobec tej osoby, jak i osoby (osób), której wizerunek bezprawnie rozpowszechniono.
Klub SNU został założony przez zgromadzenie zakonne w Szkole Sióstr Niepokalanek nr 6 im. Bł. Marceliny Darowskiej i od nazwy tego zgromadzenia czerpie własną (SNU = Siostry Niepokalanki Ursynów). Szkoła powstała na Ursynowie w 2001 roku, natomiast Klub powstał pod koniec 2007 roku (data rejestracji) z inicjatywy pana Andrzeja Wrony. Od początku swej działalności edukacyjnej, Szkoła zaistniała z dużym powodzeniem na sportowej mapie nie tylko dzielnicy Ursynów, ale całej Warszawy, dzięki sukcesom naszych sportowców. Do dyscyplin, w których nasi uczniowie i uczennice uzyskują najlepsze wyniki należy zaliczyć: piłkę nożną, tenis stołowy, piłkę siatkową, pływanie i biegi.
 
Celem Klubu jest organizowanie, rozwijanie oraz upowszechnianie różnych form kultury fizycznej, wychowanie przez sport i propagowanie zdrowego trybu życia, popularyzowanie idei "fair play" w sporcie, w oparciu o wartości chrześcijańskie. Poprzez organizację imprez sportowych pragniemy wpajać najmłodszemu pokoleniu Polaków ideę szerzenia pokoju na całym świecie, ideę patriotyzmu oraz troskę o pomyślność i dobre imię naszej ojczyzny. W swojej działalności sportowo -wychowawczej dążymy również do integracji środowisk lokalnych. Słowa Jana Pawła II "Sport jest przede wszystkim darem Bożym" stały się naszym mottem przewodnim.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozdrowienia z obozu sportowego w Łasku smiley